Tel: ( +84.24)38.512425 - Fax: ( +84.24) 38.512778

Tình hình thực hiện SXKD tháng 4/2018 và Mục tiêu nhiệm vụ tháng 5/2018

Cập nhật: 11:00 | 14/05/2018

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU THÁNG 4/2018 MỤC TIÊU NHIỆM VỤ THÁNG 5 NĂM 2017 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SẢN XUẤT KINH DOANH THÁNG 4/2018

MỤC TIÊU NHIỆM VỤ THÁNG 5 NĂM 2018

1. Kết quả sản xuất – tiêu thụ Tháng 4, 4 tháng/2018

- Sản xuất Clinker: Tháng 4/2018 đạt 1,7 triệu tấn, tăng 18,2%; Lũy kế 4 tháng năm 2018 đạt 6,49 triệu tấn, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2017

- Sản xuất xi măng: Tháng 4/2018 đạt 2,3 triệu tấn, tăng 4,4%; Lũy kế 4 tháng/2018 đạt 7,24 triệu tấn, tăng 1,5% so với cùng kỳ năm 2017.

- Tổng sản phẩm tiêu thụ Clinker và Xi măng: Tháng 4/2018 đạt 2,76 triệu tấn, tăng 3,2% (trong đó tiêu thụ XM đạt 2,35 triệu tấn, tăng 3,5% so với cùng kỳ), là tháng tiêu thụ XM cao nhất từ trước đến nay; Lũy kế 4 tháng/2018 đạt 9,2 triệu tấn, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2017.

2. Kế hoạch/ Mục tiêu, nhiệm vụ Tháng 5 năm 2017

II. Một số giải pháp điều hành chính trong Tháng 5/2018:

1. Về lĩnh vực sản xuất

- Chuyển chế độ vận hành thiết bị sang chế độ mùa hè.

- Thực hiện các chương trình xử lý các nút thắt về dây chuyền, thiết bị để đưa thiết bị về thông số thiết kế với các chương trình có báo cáo Kinh tế - Kỹ thuật có giá trị > 5 tỷ đồng, dự kiến triển khai năm 2018.

2. Về tiêu thụ sản phẩm

- Các công ty đẩy mạnh sản xuất, cải tiến khâu xuất hàng, giảm thiểu thời gian phương tiện chờ đợi, đáp ứng tối đa nhu cầu của thị trường.

- Tiếp tục thực hiện cân đối sản xuất, tồn kho, tiêu thụ các dòng sản phẩm trên các thị trường để tối ưu hóa lợi nhuận.

- Tiếp tục thực hiện sắp xếp thị trường theo trật tự thống nhất và thực hiện nghiêm túc việc tăng giá thu về.

3. Về lĩnh vực tài chính

- Tiếp tục phối hợp rà soát tình hình tài chính của một số đơn vị đang khó khăn về dòng tiền để có giải pháp hỗ trợ đơn vị, đồng thời giải quyết các nút thắt về dòng tiền của các đơn vị thành viên và Công ty mẹ VICEM.

- Phối hợp với các đơn vị thành viên rà soát và tổng hợp báo cáo về các khoản đầu tư không sinh lời, các khoản đầu tư ngoài ngành không có hiệu quả.

4. Về đầu tư xây dựng

- Rà soát toàn bộ các dự án của VICEM, xây dựng phương án cụ thể xử lý các tồn tại đối với từng dự án, báo cáo Lãnh đạo VICEM theo thẩm quyền/phân cấp chi tiết kế hoạch triển khai của tất cả các dự án.

5. Về công tác cổ phần hóa, tái cơ cấu

- Xây dựng phương án cổ phần hóa, triển khai các nội dung công việc khác phù hợp tiến độ CPH Công ty mẹ VICEM.

- Triển khai hoàn thiện Đề án tái cơ cấu VICEM giai đoạn 2018 - 2020.

III. Nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp theo từng lĩnh vực như sau

1. Về tổ chức lao động và đổi mới doanh nghiệp

- Hoàn thiện thủ tục thỏa thuận bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ thuộc diện Tổng công ty quản lý tại các đơn vị thành viên.

2. Công tác kế hoạch chiến lược

- Kiểm tra, rà soát kết quả sản xuất kinh doanh Quý I/2018 của các Công ty sản xuất xi măng.

- Tổng hợp kết quả Đại hội đồng cổ đông của các đơn vị.

3. Công tác pháp chế

- Hoàn thiện các quy định nội bộ VICEM: Quy chế hoạt động của HĐTV; Quy chế quản lý mua sắm; Quy chế mua sắm tập trung.

4. Về Công tác Công nghệ thông tin

- Báo cáo quản trị online: Hoàn thiện các biểu mẫu, cổng thông tin nhập liệu, khai báo các chỉ tiêu biểu mẫu, đào tạo người sử dụng.

- Phối hợp với các Phòng, Ban, đơn vị xây dựng hệ thống các báo cáo quản trị online của VICEM.

5. Về công tác an toàn lao động và môi trường

- Tiếp tục phối hợp với Cục An toàn lao động – Bộ Lao động Thương binh xã hội triển khai xây dựng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn vệ sinh lao động cho ngành sản xuất xi măng./.