Văn bản pháp quy
Các đơn vị sản xuất xi măng
 
TIỆN ÍCH
# Email # Hướng dẫn sử dụng
# Hỏi đáp # Ites
# Văn bản pháp quy Liên hệ
Tư liệu phim
 
Xem tiếp »
Tư liệu ảnh
  • #
  • #
  • #
  • #
 
Xem tiếp »
 
 
STT Số hiệu Tên văn bản Download Xem
1 1011/XMVN-KTTC&NV BÁO CÁO KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013 VÀ DỰ TOÁN NĂM 2014
2 55/2005/TTLT-BNV-VPCP Thông tư số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06 tháng 5 năm 2005 hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản (kèm theo mẫu 2.3 Công văn hành chính Vicem và Logo mới của Tổng công ty)
3 193/2007/QĐ-TTg Về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cty mẹ-Tổng công ty Công nghiệp xi măng Việt Nam
4 189/2007/QĐ-TTg QĐ về việc điều chỉnh một số nội dung của các Quyết định số 196/2006/QĐ-TTg
5 37/2006/NĐ-CP Nghị đinh 37 - Khuyến mại
6 108/2005/QĐ-TTg Quyết định của Thủ tướng Chính về việc phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp xi măng việt nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020
7 61/2005/QH11 Luật đấu thầu
8 60/2005/QH11 Luật doanh nghiệp
9 111/2006/NĐ-CP Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu
10 108/2005/QĐ-TTg QĐ của TTg về việc phê duyệt quy hoạch phát triển xi măng VN
11 08/CP Nghị định của chính phủ phê chuẩn điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty xi măng Việt nam
12 495/TTg-ĐMDN V/v Dừng giảm giá bán cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược
13 16/2003/QH11 Luật về xây dựng
14 308/CP QĐ của Hội đồng Chính phủ-Về việc thành lập và kiện toàn các tổ chức sản xuất,
15 670/TTg QĐ của Thủ tướng Chính Phủ-Về việc thành lập Tổng công ty xi măng Việt nam
16 209/2004/NĐ-CP Nghị định của chính phủ về quản lý chất lượng công trình
17 08/CP Nghị định của chính phủ phê chuẩn điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty xi măng Việt nam
18 108/2005/QĐ-TTg QĐ của TTg về việc phê duyệt quy hoạch phát triển xi măng VN
19 112/2006/NĐ-CP Nghị định về sửa đổi,bổ sung một số điều của nghị định số 16/2005/NĐ-CP
20 16/2005/NĐ-CP Nghị định về dự án đầu tư xây dựng công trình
21 14/2003/QH11 Luật về doanh nghiệp Nhà nước